11

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่ 2/2560 โดยมีนายดิเรก ตนพะยอม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายการขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งโครงการภายใต้แผนงานแบบบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง และโครงการตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากนั้นในเวลา 13.00 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 3 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี หมู่ 4 ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี , โรงเรียนวัดดงแขวน หมู่ 8 ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก และติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ บ้านเลขที่ 211 หมู่ 1 ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก