แผนการพัฒนาบุคลากร

1.แบบฟอร์มสรุปผล HRD

2.หลักฐานการวางแผน ประกอบด้วย
- คำสั่งคณะทำงานฯ
- หนังสือขออนุมัติโครงการฯ

- หนังสือแจ้งแผนการพัฒนาบุคลากรฯ

3.หลักฐานการดำเนินการ ประกอบด้วย

- รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาฯ

- รูปถ่าย

- คู่มือการเรียน e-learning

4.หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้ ประกอบด้วย

- หลักฐานการส่งรายงาน IDP

- แบบทดสอบก่อนเรียน

- แบบทดสอบหลังเรียน

- ใบประกาศนียบัตรฯ

  - กลุ่มที่ 1  - กลุ่มที่ 2  - กลุ่มที่ 3

- สรุปบทเรียน

  - สรุปบทเรียน กลุ่มที่ 1 M07-กระบวนการวิเคราะห์ปัญหา และการแก้ไขปัญหา

  - สรุปบทเรียน กลุ่มที่ 2 M31-การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

  - สรุปบทเรียน กลุ่มที่ 3 E11-การบริการที่เป็นเลิศ

5.หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

- สรุปผลการเรียนรู้

  - กลุ่มที่ 1 - กลุ่มที่ 2  - กลุ่มที่ 3

- แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน