1.แผนการพัฒนาบุคลากร

ผลการพัฒนาบุคลากร 

-แบบฟอร์มเก็บข้อมูล HRD และแบบฟอร์มสรุปผล HRD รอบที่ 1/2563

โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน

1. หลักฐานการวางแผน

    1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน

    1.2 โครงการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2563

    1.3 แจ้งแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล(IDP) รอบที่ 1/2563

2. หลักฐานการดำเนินการ

    2.1 รายชื่อผู้เข้าร่วมการพัฒนา รอบที่ 1/2563

    2.2 เนื้อหาบทเรียน

    2.3 ภาพการพัฒนาบุคลากร

3. หลักฐานประเมินผลการเรียนรู้

    3.1 แบบประเมินก่อนการพัฒนา

    3.2 แบบทดสอบหลังการพัฒนา

    3.3 เฉลยแบบทดสอบหลังการพัฒนา

    3.4 บันทึกสรุปบทเรียน

4. หลักฐานติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

    4.1 สรุปผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

    4.2 แบบประเมินติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์