1.แผนการพัฒนาบุคลากร

ผลการพัฒนาบุคลากร

   - แบบฟอร์มเก็บข้อมูล HRD แบบฟอร์มสรุปผล HRD รอบที่ 1/2564

โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน

2. หลักฐานการวางแผน

     2.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน

     2.2 โครงการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2564

     2.3 แจ้งแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล(IDP) รอบที่ 1/2564

3. หลักฐานการดำเนินการ

     3.1 รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาฯ

     3.2 รูปถ่าย

     3.3 คู่มือการเรียน e-leaning

4. หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้ ประกอบด้วย

    4.1 หลักฐานการส่งรายงาน IDP

    4.2 แบบทดสอบก่อนเรียน

    4.3 แบบทดสอบหลังเรียน

    4.4 ใบประกาศนียบัตรฯ

          *กลุ่มที่ 1*   *กลุ่มที่ 2*  *กลุ่มที่ 3*

    4.5 สรุปบทเรียน

           * สรุปบทเรียน กลุ่มที่ 1 M04-การสอนงาน
         * สรุปบทเรียน กลุ่มที่ 2 M02-การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

         * สรุปบทเรียน กลุ่มที่ 3 M03-การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน

5. หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

    5.1 สรุปผลการเรียนรู้

           *กลุ่มที่ 1*   *กลุ่มที่ 2*    *กลุ่มที่ 3*

    5.2 แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน