1.แผนการพัฒนาบุคลากร

2.ผลการพัฒนาบุคลากร
   - แบบฟอร์มเก็บข้อมูล HRD แบบฟอร์มสรุปผล HRD รอบที่ 2/2564

3.โครงการพัฒนาที่โดเด่นของหน่วยงาน

   3.1 หลักฐานการวางแผน

         1) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน

         2) โครงการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2564

         3) แจ้งแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) รอบที่ 2/2564

   3.2 หลักฐานการดำเนินการ

         1) รายชื่อผู้เข้าร่วมการพัฒนาฯ

         2) รูปถ่าย

         3) คู่มือการเรียน e-leaning

   3.3 หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้ ประกอบด้วย

         1) หลักฐานการส่งรายงาน IDP

         2) แบบทดสอบก่อนเรียน

         3) แบบทดสอบหลังเรียน

         4) ใบประกาศนียบัตร

         5) สรุปบทเรียน

             - สรุปบทเรียน กลุ่มที่ 1 M04-การสอนงาน

             - สรุปบทเรียน กลุ่มที่ 2 M02-การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

             - สรุปบทเรียน กลุ่มที่ 3 M03-การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน

   3.4 หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

          1) สรุปผลการเรียนรู้

          2) แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน