1.แผนการพัฒนาบุคลากร (แผน HRD) 

2.ผลการพัฒนาบุคลากร

     - แบบฟอร์มเก็บข้อมูล HRD แบบฟอร์มสรุปผล HRD รอบที่ 1/2565

3.โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน

    3.1 หลักฐานการวางแผน

        1) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
       
2) โครงการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2565
        3) แจ้งแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล(IDP) รอบที่ 1/2565

    3.2 หลักฐานการดำเนินการ

         1)รายชื่อผู้เข้าร่วมการพัฒนาฯ
         2) รูปถ่าย
         3) คู่มือการเรียน e-leaning

    3.3 หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้ ประกอบด้วย

          1) หลักฐานการส่งรายงาน IDP
          2) ผลการพัฒนาบุคลากร
         3) ใบประกาศนียบัตร
         4) สรุปบทเรียน หลักสูตร DS13 Digital Literacy

    3.4 หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

          1) สรุปผลการเรียนรู้
          2) แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน