1.แผนการพัฒนาบุคลากร

2.ผลการพัฒนาบุคลากร

    - แบบฟอร์มเก็บข้อมูล HRD แบบฟอร์มสรุปผล HRD รอบที่ 2/2565

3.โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน

     3.1 หลักฐานการวางแผน

            1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน

            2. โครงการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2565

            3. แจ้งแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) รอบที่ 2/2565

     3.2 หลักฐานการดำเนินการ

            1. รายชื่อผู้เข้าร่วมการพัฒนาฯ

            2. รูปถ่าย

            3. คู่มือการเรียน e-leaning

     3.3 หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้ ประกอบด้วย

            1. หลักฐานการส่งรายงาน IDP 
            2. ผลการพัฒนาบุคลากร
            3. ใบประกาศนียบัตร

            4. สรุปบทเรียน หลักสูตร Digital Literacy

     3.4 หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

           1. สรุปผลการเรียนรู้

           2. แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติ