1. แผนการพัฒนาบุคลากร

2. ผลการพัฒนาบุคลากร

    - แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลการพัฒนาบุคลากร HRD

3.โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน

    3.1 หลักฐานการวางแผน

          1.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน

          2.โครงการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2566

          3. แจ้งแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล(IDP)รอบที่ 2/2566

    3.2 หลักฐานการดำเนินการ

          1.รายชื่อผู้เข้าร่วมการพัฒนา

          2.รูปถ่าย

          3.คู่มือการเรียน

    3.3 หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้ ประกอบด้วย

          1.หลักฐานการส่งรายงาน IDP

          2.ผลการพัฒนาบุคลากร

          3.ใบประกาศนียบัตร

          4.สรุปบทเรียน หลักสูตรการสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์

    3.4 หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

          1.สรุปผลการเรียนรู้

          2.แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์