1. แผนการพัฒนาบุคลาการ

2. ผลการพัฒนาบุคลากร

      ♦ แบบฟอร์มเก็บข้อมูล HRD แบบฟอร์มสรุปผล HRD รอบที่ 1/2566

3. โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน

      3.1 หลักฐานการวางแผน

              1.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน

              2.โครงการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2566

              3.แจ้งแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) รอบที่ 1/2566

      3.2 หลักฐานการดำเนินการ

              1.รายชื่อผู้เข้าร่วมการพัฒนาฯ

              2.รูปถ่าย

              3.คู่มือการเรียน e-leaning

      3.3 หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้ ประกอบด้วย

              1.หลักฐานการส่งรายงาน IDP

              2.ผลการพัฒนาบุคลากร

              3.ใบประกาศนียบัตร

              4.สรุปบทเรียน หลักสูตร ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ 
              (Understanding and Using Digital Technology)

      3.4 หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

              1.สรุปผลการเรียนรู้

              2.แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์