1.แบบฟอร์มรายงาน แผน -ผล
   1.1 แบบฟอร์มรายงานแผน - ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (แบบฟอร์ม IDP A-B) รอบ 2 ปี 2562 แผน -ผล
   1.2 แบบฟอร์มรายงานผล IDP - B
2.โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงานโดยวิธีการพัฒนา(ชุมชนนักปฏิบัติ)
   2.1 การวางแผนการพัฒนาบุคลากร
         2.1.1 เชิญประชุมคณะทำงาน
         2.1.2 ขออนุมัติโครงการ
         2.1.3 แบบประเมินก่อนการพัฒนา
         2.1.4 ขอความเห็นชอบแผน IDP
         2.1.5 ภาพการประชุมคณะทำงาน รอบที่ 2
   2.2 การดำเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากร
         2.2.1 แจ้งกำหนดการตามแผนการเรียนรู้
         2.2.2 หนังสือแจ้งบุคลากร
         2.2.3 แจ้งแผนการพัฒนา รายบุคคล
         2.2.4 ภาพการดำเนินตามแผนการเรียนรู้ ครั้งที่ 1
         2.2.5 เอกสารประกอบการเรียนรู้
         2.2.6 แบบทดสอบความรู้
         2.2.7 แบบเซ็นต์ชื่อทดสอบความรู้
         2.2.8 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้
         2.2.9 แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ
         2.2.10 แผนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1
         2.2.11 รายชื่อสมาชิก จำนวน 4 กลุ่ม
         2.2.12 ใบมอบหมายงาน ครั้งที่ 1

   2.3 สรุปผลการพัฒนา
        2.3.1 แบบประเมินตนเอง หลังการพัฒนา
        2.3.2 รายงานการส่งผลการปฏิบัติงานตามใบมอบหมายงาน
        2.3.3 ผลการปฏิบัติงานตามใบมอบหมายงานครั้งที่ 1
        2.3.4 แบบประเมินติดตามการนำไปใช้ประโยชน์
        2.3.5 ภาพการดำเนินงานประเมินติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ รอบที่ 2
        2.3.6 หนังสือแจ้งผลการพัฒนาบุคลากร
        2.3.7 เกณฑ์ประเมิน คะแนนผลงาน
        2.3.8 เกณฑ์ประเมิน ผู้บังคับบัญชา