1.แบบฟอร์มรายงานแผน - ผล IDP

1.แบบฟอร์มรายงานแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา แบบฟอร์ม IDP A

2.แบบฟอร์มรายงานแผน - ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา แบบฟอร์ม IDP A

3.แบบฟอร์ม IDP B

2.โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน โดยวิธีพัฒนาอื่นๆ(การสอนงาน)

2.1 การวางแผนการพัฒนาบุคลากร

      2.1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ
      2.1.2 ขอเชิญประชุใคณะทำงานฯ
      2.1.3 รายงานการประชุม
      2.1.4 ขอความเห็นชอบและอนุมัติโครงการ
      2.1.5 แบบประเมินตนเองก่อนการพัฒนา
      2.1.6 ขอความเห็นชอบและอนุมัติแผน IDP

2.2 การดำเนินการพัฒนาบุคลากร

      2.2.1 การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
      2.2.2 แบบลายมือชื่อแจ้งแผนฯ
      2.2.3 หลักสูตรการสอน
      2.2.4 ภาพการสอนงานและทดสอบความรู้
      2.2.5 แบบลงลายมือชื่อทดสอบความรู้

      2.2.6 แบบทดสอบความรู้

2.3 สรุปผลการพัฒนา

      2.3.1 แบบประเมินพฤติกรรมระหว่างการสอนงาน

      2.3.2 แบบประเมินตนเอง หลังการพัฒนา

      2.3.3 ผลงานการฝึกปฏิบัติ

      2.3.4 เกณฑ์ประเมินคะแนนผลงาน

      2.3.5 การประเมินติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

      2.3.6 แบบประเมินติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

      2.3.7 เกณฑ์ประเมินผู้บังคับบัญชา

      2.3.8 แบบสรุปผลคะแนนผู้เข้ารับการพัฒนา

      2.3.9 หนังสือแจ้งผลการพัฒนาบุคลากร